Behandlingsmetoder

Kognitiv terapi:
Også kalt kognitiv adferdsterapi, ble opprinnelig utviklet av den amerikanske psykiateren Aaron Beck. Metoden har etter hvert blitt en populær og etterspurt terapiform. Kognitiv terapi fokuserer på å identifisere og endre negative tanker og forestillinger. Grunntanken i kognitiv terapi er at følelser og atferd i stor grad påvirkes av hvordan individer selv strukturerer sin egen verden med hjelp av tanker. Metoden baserer seg på at klienten selv skal være aktiv og deltakende i samtalene. Ønsket utfall av terapien er avhengig av klientens involvering og engasjement i egne problemstillinger og tanker. Kognitiv terapi er særlig effektivt for psykiske lidelser som angst og depresjon samt traumer og utbrenthet.

Metakognitiv terapi:
Omhandler antagelser og tanker om egne tanker og emosjonelle tilstander. Mens fokuset i kognitiv terapi blir hva man tenker fokuserer metakognitiv terapi på hvordan man tenker og forholder seg til det. Hvordan man forholder seg til og responderer på egne tanker er viktige komponenter i denne typen terapi. For eksempel så kan man tro at langvarig grubling er nyttig. Man overser farene som mye grubling bærer med seg. Man er ikke bevisst på at egne tanker er destruktive.
I metakognitiv terapi går man ikke så dypt inn i selve tankeinnholdet. Det er hvordan vi forholder oss til det som er det vesentlige. Metakognitiv terapi kan ansees som en videreutvikling av kognitiv terapi.

Narrativ terapi:
Narrativ terapi omhandler eksternalisering av vanskelige tanker og minner. Antagelsen er at bruk av metaforer og analogier kan hjelpe klienten til å se sine egne problemer eller livshistorie på en ny måte. Narrativ terapi er ikke argumenterende eller belærende. Isteden skal metaforene og eksternaliseringen gjøre det lettere å forstå seg selv og å se seg selv objektivt. Det kan ha stor innvirkning på klientens velvillighet til å endre negativt tankemønster eller destruktiv atferd.
Narrativ terapi er særlig anvendelig når de emosjonelle vanskene er ferdig bearbeidet og man skal rekonstruere egen livshistorie, eller se den fra et annet perspektiv. Mange traumeutsatte og overgrepsutsatte har stor nytte av narrativ terapi, særlig i slutten av et terapeutisk behandlingsforløp.

Mindfulness:
Omtales også som oppmerksomt nærvær. Mindfulness går ut på å være fokusert på det som er her og nå. Ved mindfulness skal alle sanser være våkne, og man skal fokusere og være bevisst på hvordan vi har det i øyeblikket. Man skal ikke stoppe eller endre følelsene, men isteden la dem flyte fritt og strømme til slik som de vil/ gjør. Mindfulness kan sammenlignes med meditasjon. Det kan ta tid å lære de ulike mindful teknikkene men jo mer man øver jo bedre kontroll får man over eget følelsesliv. Metoden kan være effektiv for å skape mer ro og fred i en stresset hverdag. Mindfulness er særlig nyttig for overarbeidete, utbrente klienter.

Det bør bemerkes at samtaleterapi skal fungere som en hjelp til selvhjelp. Metodene man lærer i terapien skal man selv benytte utenfor terapirommet.